Contact

      

Oefentherapie Mensendieck Meerzicht
Madeleine van der Voort
Fivelingo 215 2716BD Zoetermeer.
Tel. 079-3514448
Email: wuite.voort@gmail.com

Openingstijden
maandag: 8.00 -17.45uur
dinsdag: 8.00-17.45 uur en 17.30-21.30 uur
woensdag: 8.00-12.45 uur
donderdag: 8.00-17.45 uur
vrijdag, zaterdag, zondag: gesloten

In overleg kan er afgeweken worden van deze openingstijden.

Routebeschrijving

De praktijk is goed te bereiken met het openbaar vervoer: busstations aan de Meerzichtlaan en Station Meerzicht (sprinter) zijn op loopafstand.

Klachten

Als u een klacht heeft over de geleverde zorg kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici waarbij ik als zorgverlener ben aangesloten. Op de website van het Klachtenloket Paramedici vind u nadere informatie, het meldformulier en uitleg over de procedure.

Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) actief. Met onderstaande verklaring geven wij aan hieraan te voldoen.

Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck van der Voort Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck van der Voort, gevestigd aan Fivelingo 215 2716 BD Zoetermeer Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Fivelingo 215
2716 BD Zoetermeer
Nederland
+31793514448
www.oefentherapie-meerzicht.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck van der Voort verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck van der Voort verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar
– burgerservicenummer (BSN)

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via wuite.voort@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck van der Voort verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck van der Voort verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck van der Voort neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck van der Voort) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck van der Voort bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 15 jaar voor alle categorieën persoonsgegevens zoals wettelijk vastgelegd is in art. 7:454, lid 3 Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck van der Voort verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck van der Voort blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck van der Voort gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck van der Voort en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar wuite.voort@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck van der Voort wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck van der Voort neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via wuite.voort@gmail.com